در تخته‌نرد٬ اگر خیلی هم اوضاع وخیمی داشته باشی٬ هیچ وقتی نیست که امکان در آمدن از آن اوضاع را نداشته باشی. و خب در بهترین شرایط هم البته امکانِ این هست که نابود بشوی. چه اشتباهی کرده باشی٬ جایی لغزیده باشی و چه نه٬ بی‌جهت از عرش به فرش …